Board logo

标题: [劳务招聘] 招聘 出纳 [打印本页]

作者: joanna25_3    时间: 2018-1-30 11:53     标题: 招聘 出纳

删除

[ 本帖最后由 joanna25_3 于 2018-8-29 19:24 编辑 ]
作者: 2005tom    时间: 2018-2-7 23:57

短个薪资
作者: 小囡囡的妈    时间: 2018-2-12 23:00

请短一下薪酬及工作时间,谢谢!
作者: 鱼圆圆    时间: 2018-2-12 23:47

请短个薪资和待遇,谢谢。
作者: joanna25_3    时间: 2018-2-13 15:03

谢谢大家,已经招到了
欢迎光临 旺旺网 (http://321ww.net/) Powered by Discuz! 6.0.0