Board logo

标题: 猪宝贝 [打印本页]

作者: skyyunjia    时间: 2012-8-19 22:27     标题: 猪宝贝[ 本帖最后由 skyyunjia 于 2012-8-19 22:31 编辑 ].

图片附件: IMG_6109副本.JPG (2012-8-19 22:31, 219.77 KB) / 该附件被下载次数 3
http://321ww.net/attachment.php?aid=723226


作者: skyyunjia    时间: 2012-8-19 22:34

.

图片附件: IMG_6107副本.JPG (2012-8-19 22:34, 232.74 KB) / 该附件被下载次数 1
http://321ww.net/attachment.php?aid=723227


作者: 劲深妈妈    时间: 2012-8-27 17:18

小姑娘老灵的,好漂亮的女儿   秀气   灵气.
作者: skyyunjia    时间: 2012-8-27 18:54     标题: 回复 3楼劲深妈妈 的帖子

嘿嘿,谢谢!现在已经长大了,这个是3岁的时候拍的!.
作者: skyyunjia    时间: 2012-8-27 18:56

.

图片附件: DSC_5672副本.jpg (2012-8-27 18:56, 87.9 KB) / 该附件被下载次数 2
http://321ww.net/attachment.php?aid=724729图片附件: DSC_5710副本.jpg (2012-8-27 18:56, 230.29 KB) / 该附件被下载次数 6
http://321ww.net/attachment.php?aid=724730


作者: skyyunjia    时间: 2012-8-27 19:00

.

图片附件: DSC_5730副本.jpg (2012-8-27 19:00, 197.36 KB) / 该附件被下载次数 4
http://321ww.net/attachment.php?aid=724733图片附件: DSC_5738副本.jpg (2012-8-27 19:00, 221.32 KB) / 该附件被下载次数 5
http://321ww.net/attachment.php?aid=724734


作者: skyyunjia    时间: 2012-8-27 19:56

.

图片附件: DSC_5889副本.jpg (2012-8-27 19:56, 177.54 KB) / 该附件被下载次数 3
http://321ww.net/attachment.php?aid=724740图片附件: DSC_5894副本.jpg (2012-8-27 19:56, 185.94 KB) / 该附件被下载次数 8
http://321ww.net/attachment.php?aid=724741图片附件: DSC_5904副本.jpg (2012-8-27 19:56, 219.15 KB) / 该附件被下载次数 5
http://321ww.net/attachment.php?aid=724742图片附件: DSC_5918副本.jpg (2012-8-27 19:56, 232.12 KB) / 该附件被下载次数 3
http://321ww.net/attachment.php?aid=724743


作者: 劲深妈妈    时间: 2012-8-28 10:52

还是这么 漂亮  以后一定是个气质美女呐    O(∩_∩)O~.
作者: skyyunjia    时间: 2012-8-28 22:18     标题: 回复 7楼skyyunjia 的帖子

其实照片比较文气,本人很顽皮,比较像男孩子!.
作者: skyyunjia    时间: 2012-8-28 22:19     标题: 回复 8楼劲深妈妈 的帖子

其实照片比较文气,本人很顽皮,比较像男孩子!.
作者: jamieF    时间: 2012-8-29 14:43

那件裙子蛮好看的  最后一张  哪里买的啊.
作者: skyyunjia    时间: 2012-8-31 20:46     标题: 回复 11楼jamieF 的帖子

是拍照片的地方提供的衣服里面选的。不是自己的衣服哦!.
欢迎光临 旺旺网 (http://321ww.net/) Powered by Discuz! 6.0.0